Arkivbildare: VÄSTMANLANDS LÄNS NYA BRANDSTODSBOLAG

Grunduppgifter

VÄSTMANLANDS LÄNS NYA BRANDSTODSBOLAG
878
1840 -
  • 190000000 Västmanlands län
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 878 VÄSTMANLANDS LÄNS NYA BRANDSTODSBOLAG I Sverige började man efter 1840 bilda Brandsstodsbolag. Tidigare hade brandskador ersatts av häradet enligt 1734 års lag. Genom Kunglig förordning 1845 upphörde skyldigheten att ge brandersättning till häradet om man i stället tagit försäkring i brandstodsbolag. I Västmanlands län bildades det första brandstodsbolaget 1847. På 1870-talet utbröt en meningsstrid i länets brandstodsbolag. Schismen gällde främst ansvarighetsbeloppet för eldfarliga inrättningar och utspelades mellan representanter för jordbruket och industrin. Meningsstriderna ledde 1876 fram till en utbrytning och "Västmanlands Läns Nya Brandsstodsbolag" bildades. Det nya bolaget inriktade sig först och främst på försäkring av byggnader och lös egendom på landsbygden inom länet. Bolaget leddes av en direktion som till sin hjälp hade valda brandstodskommittèer ute i socknarna. Dessa kommittèer var till en början oavlönade men fick under 1890-talet ersättning för sina tjänster. Bolagets ombudsman var under de första verksamhetsåren skyldiga att utan kostnad hålla expeditionslokal. Det innebar att kontoret flyttades allt efter som ombudsmannens enskilda bostad växlade. Från 1891 inrättades en särskild expedition i fastigheten nr 17 vid Slottsgatan i Västerås. De första brandskadorna för bolaget skedde året efter bildandet. För att kunna täcka förlusterna anskaffades tillfälliga lån. Under sommaren 1877 bemyndigades direktionen av Kungl Majestät att för bolaget lägga upp ett lån på 100 000 kronor. Lånet lades upp mot tryckta eller graverade obligationer à 500 kronor, löpande med 6 procent ränta under två år. Bolaget inträdde 1917 i Landsbygdens ömsesidiga brandstodsbolags förening. Det första förslaget om ett samgående med det gamla bolaget lades fram för direktionen 1922. Det hade författas av försäkringstagare i Tortuna och Sevalla. Drygt 40 år senare, 1963 sammanslogs de två bolagen och bildade "Västmanlands Läns Försäkringsbolag. 1984 skedde en namnändring till "Länsförsäkringar". Nytt namn den 10 februari 1962 Västmanlands läns Försäkringsbolag. Litteratur "Västmanlands Läns Nya Brandsstodsbolag" 1876-1926, red Herman Uddèn, Stockholm 1926

Placering

592

Länkar

Det finns inga länkar