Arkivbildare: STIFTELSEN HYRESBOSTÄDER TILLBERGA

Grunduppgifter

STIFTELSEN HYRESBOSTÄDER TILLBERGA
Tillberga bostäder AB
953
1948 - 2013
Tillberga stationssamhälle
  • 198000023 Hubbo kommun 1863-1951
  • 198000025 Tillberga kommun 1863-1966
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 953 STIFTELSEN HYRESBOSTÄDER TILLBERGA Beslutet att bilda en stiftelse för att bygga hyresbostäder i Tillberga stationssamhälle fattades av kommunfullmäktige i Hubbo kommun i mars 1948. Trångboddhet var då vanligt i många svenska kommuner och regeringen propagerade för att kommunerna skulle bilda "allmännyttiga" bostadsföretag för att bygga bostäder i egen regi. Tillberga stationssamhälle, inte att förväxla med Hubbos grannkommun Tillberga, hade vuxit upp i anknytning till järnvägen. Något år tidigare hade HSB byggt samhällets första flerfamiljshus, ett trevåningshus med bostadsrätter på Kvistbergavägen. Kommunen hade köpt in mark med de blivande adresserna 11 och 13 i syfte att bygga hyresrätter. Enligt ett förslag framlagt för kommunfullmäktige av HSB's representant beslutades att en stiftelse med kommunal majoritet skulle bildas, där även HSB skulle ingå. HSB skulle ansvara för byggandet och sköta det praktiska i verksamheten som vicevärd etc. Styrelsen kom att bestå av fem personer, tre från kommunen och två från HSB. Det första huset, ett trevåningshus på Kvistbergavägen 11, var inflyttningsklart sommaren 1949. Det andra huset på Kvistbergavägen 13 stod klart 1951. Dit flyttades också kommunalkontoret. Senare byggdes också hus på Kvistbergavägen 15, Järnvägsgatan, Källbovägen 4 och Norra Klintvägen 19. De två sistnämnda, byggda 1965 och 1966, var del av det s k miljonprogrammet, en nationell satsning för att åtgärda bostadsbristen. Huvudman för stiftelsen förändrades då Hubbo 1952 uppgick i Tillberga storkommun, en sammanslagning av landskommunerna Hubbo, Tillberga, Sevalla och Tortuna. I och med den stora kommunsammanslagningen 1967, då Tillberga storkommun uppgick i Västerås stad, tog Västerås över huvudmannaskapet. Enligt 1978 års reviderade stadgar skulle stiftelsens ändåmål vara "att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Västerås kommun färvärva fastigheter och tomträtter och att därpå uppföra och förvalta hyreslägenheter med tillhörande kollektiva anordningar". Försök från Västerås kommuns sida att sälja stiftelsen gjordes under början av 1990-talet men någon affär kom aldrig till stånd. 1996 beslutade kommunfullmäktige i Västerås om att bilda aktiebolaget firma Tillbergabostäder AB. Stiftelsens grundfond skulle användas för att täcka aktiekapitalet i det nya bolaget. Någon verksamhet i det nya bolagets regi kom dock aldrig till stånd. 1998 fick stiftelsen genom regeringsbeslut tillåtelse att ändra ändåmål till "främjande av bostadsförsörjningen i Västerås" samt att upphäva en bestämmelse om grundfondens storlek i stiftelsen. Detta beslut möjliggjorde försäljning av stiftelsens fastigheter till marknadsvärde. Stiftelsen beslutade den 21 maj 2008 om försäljning av kvarvarande fastigheter samt att stiftelsen skulle upplösas. Det kapital som försäljningen inbringade skulle vid upplösningen av stiftelsen helt tillfalla Västerås kommun för att främja bostadsförsörjningen inom kommunen. I juni 2008 beslutade Västerås kommunstyrelse att godkänna Stiftelsen Hyresbostäder Tillbergas beslut. Stiftelsen Hyresbostäder Tillberga avvecklades slutligen under 2013. Källor: Anders Lif: Husen mitt i byn - en bok om Stiftelsen Hyresbostäder i Tillberga (framtagen i samband med 60-års jubileet 2008) Ärende i kommunstyrelsen dnr 2008/350-KS

Placering

11

Länkar

Det finns inga länkar